Halloween party ideas 2015

Theo kế hoạch đã công bố, học kỳ 3 năm học 2017 – 2018 sẽ được tổ chức giảng dạy từ ngày 21/05/2018 đến 07/07/2018.

Chú ý: Từ 10/5/2018 đến 13/5/2018: Sinh viên chưa nhập KHHT học kỳ 3, năm học 2017-2018 phải vào WEBSITE nhập KHHT để điều chỉnh và tiến hành đăng ký. Tuy nhiên, trong thời gian này sẽ không được xem xét nếu sĩ số lớp học phần đã hết chỗ.
Các bạn xem thời gian đăng ký học phần chi tiết tại đây
Ban Thông tin và Truyền thông
Nguồn: htql.ctu.edu.vn 

Được tạo bởi Blogger.