Halloween party ideas 2015

Để chuẩn bị cho việc đăng ký học phần các học kỳ kế tiếp, SV khóa mới phải nhập kế hoạch học tập (KHHT) toàn khóa. 
 *Thời gian: Từ 7g30 ngày 11/9/2017 đến 17g00 ngày 01/10/2017. 
Ban Thông tin & Truyền thông 
Theo: https://tansinhvien.ctu.edu.vn

Được tạo bởi Blogger.