Halloween party ideas 2015

 *Thời gian:
Đợt 1: từ 29/8/2017 đến 31/8/2017    (sáng:7g30 - 10g30; chiều: 13g30 -16g30).
- Đợt 2: ngày 11/9/20177                      (sáng:7g30 -10g30; chiều: 13g30 – 16g30).
 *Địa điểm: sinh viên tập trung tại sảnh Trung tâm Học liệu
Ban Thông tin & Truyền thông 
Theo https://tansinhvien.ctu.edu.vn
Được tạo bởi Blogger.