Halloween party ideas 2015

Theo thông báo ngày 17/4/2017 của Ban Điều hành học bổng Vallet - Khu vực phía Nam về Chương trình học bổng Vallet 2017 dành cho sinh Đại học, học viên sau Đại học và Nghiên cứu sinh, Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo như sau:

- Giá trị học bổng: 16.000.000 (đồng)

- Đối tượng cấp học bổng và hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng: theo thông báo chung của ban Điều hành học bổng kèm theo.

* Riêng đối với sinh viên Đại học: Ưu tiên xét cấp học bổng thuộc một trong các ngành đơn vị sau:
  1. Khoa khoa học tự nhiên;
  2. Khoa sư phạm (ngành Toán, Lý, Hóa, Sinh);
  3. Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng;
  4. Khoa Công nghệ;
  5. Khoa Công nghệ Thông tin-Truyền thông;
  6. Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên;
  7. Khoa thủy sản;
Qui trình xét cấp học bổng
B1: Chọn trang web http://rvn-vallet.org/
B2: Chọn mục: "Khối Đại học" hoặc "Khối Sau Đại học"
B3: Chọn mục: "Đăng ký" và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn

Thời gian thực hiện và địa điểm nộp hồ sơ
- Vòng 1: từ 08/05/2017 đến 22/05/2017 : Tiến hành đăng ký trực tuyến và thực hiện theo hướng dẫn của quy trình xét cấp học bổng
- Vòng 2: từ 09/06/2017 đến 19/06/2017: Sau khi đã có kết quả sơ tuyển của Ban điều hành, tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên.
Lưu ý: Chỉ có hồ sơ được chọn vào vòng 2 mới tiến hành nộp hồ sơ, tất cả các loại giấy tờ trên sinh viên phải để vào trong phong bì, ngoài phong bì ghi rõ "HỌC BỔNG VALLET 2017".
Xem chi tiết: Tại đây

Theo  http://websrv2.ctu.edu.vn/Được tạo bởi Blogger.