Halloween party ideas 2015

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG
1.1. Tên trường, sứ mệnh và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường
1.2. Quy mô đào tạo hiện tại
1.3. Thông tin về tuyển sinh đại học chính quy của năm 2015 và năm 2016

PHẦN 2: THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
2.1. Đối tượng tuyển sinh
2.2. Phạm vi tuyển sinh
2.3. Phương thức tuyển sinh
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành, mã tổ hợp xét tuyển
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng kí xét tuyển (ĐKXT)
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường
2.7. Tổ chức tuyển sinh
2.8. Chính sách ưu tiên
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên hệ chính quy và lộ trình tăng học phí
2.11. Các nội dung khác

PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
3.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu
3.2. Thống kê giảng viên cơ hữu theo nhóm ngành
3.3. Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015

PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU ĐKDT MÔN NĂNG KHIẾU TDTT
PHỤ LỤC 2: TRANG THIẾT BỊ THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM
PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
PHỤ LỤC 4: MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

Xem chi tiết tại đây.
Tải bản đầy đủ tại đây.

Theo https://yu.ctu.edu.vn
Ban Thông tin & Truyền thông


Được tạo bởi Blogger.