Halloween party ideas 2015

1. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI NGHỊ:
-   Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;
-   Thúc đẩy phong trào và tôn vinh các công trình nghiên cứu khoa học tiểu biểu trong cán bộ trẻ và sinh viên Trường Đại học Cần Thơ;
-   Tạo cơ hội cho cán bộ trẻ và sinh viên có dịp để trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học cơ bản cũng như các kết quả ứng dụng khoa học vào thực tế sản xuất.
2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM (dự kiến):
-   Thời gian: Ngày 31 tháng 5 năm 2016
-   Địa điểm: Nhà Điều hành, Trường Đại học Cần Thơ, Khu II - Đường 3/2 - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
3. ĐỐI TƯỢNG: Các tác giả, nhóm tác giả là cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) và sinh viên trường Đại học Cần Thơ.
4. THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG VÀ YÊU CẦU THAM DỰ: Tải mẫu Tại đây
5. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:
-   Đăng ký tham dự hội nghị theo hai đối tượng: Cán bộ trẻSinh viên.
-   Bản in gửi về: Bùi Nguyễn Quang Huy, phòng Quản lý Khoa học, trường Đại học Cần Thơ. SĐT: 07103.830.428
-   Bản mềm gửi về email: bnqhuy@ctu.edu.vn.
-   Thời gian: đến hết ngày 18 tháng 5 năm 2016.
Kính mong quý lãnh đạo đơn vị hỗ trợ để cán bộ trẻ và sinh viên tham gia Hội nghị.

Trân trọng kính chào.
Ban Thông tin & Truyền thông
Trưởng ban: Hoàng Sơn

Được tạo bởi Blogger.