Halloween party ideas 2015


THÔNG BÁO
Quy định liên quan đến tổ chức trận đấu
Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015
I.       MỤC ĐÍCH
Căn cứ vào tình hình thực tế diễn ra Hội thao, để dễ dàng quản lý và tránh xảy ra mâu thuẫn một số vấn đề, nay BTC Hội thao ra thông báo số 08 về các quy định liên quan đến tổ chức trận đấu cũng như nhắc nhở các đơn vị tham gia thi đấu chuẩn bị tốt cho các trận đấu.
II.   NỘI DUNG
-     Theo Khoản 3.2, Điều 3 của Điều lệ thi đấu, mỗi đội được bổ sung 3 thành viên so với danh sách VĐV đăng ký tham gia thi đấu mà BTC đã công bố đầu tiên. BTC đề nghị các đơn vị bổ sung danh sách VĐV theo đúng thời gian và cách thức mà Điều lệ quy định.
-     Theo Khoản 4.1 và 4.2, Điều 4 của Điều lệ thi đấu, VĐV tham gia thi đấu trong mỗi trận đấu phải có tên trong danh sách VĐV tham gia thi đấu cập nhật mới nhất mà BTC nhận được từ các đơn vị và VĐV có trách nhiệm chứng minh tư cách thi đấu của mình bằng thẻ sinh viên trước mỗi trận đấu.
-     Theo thông báo số 04 của BTC Hội thao, các đội phải tập hợp đủ số lượng VĐV thi đấu trực tiếp và dự bị trước mỗi trận đấu.
-     Trước mỗi trận đấu, BTC sẽ tiến hành kiểm tra tư cách thi đấu của VĐV. Đội thi phải đăng ký VĐV thi đấu trực tiếp và dự bị cho mỗi trận đấu dựa trên danh sách VĐV đã đăng ký với BTC. Chỉ có các VĐV đủ tư cách thi đấu và được đăng ký thi đấu trước khi trận đấu diễn ra mới được tham gia thi đấu. Trong lúc trận đấu diễn ra, dù có tên trong danh sách VĐV nhưng không đăng ký thi đấu lúc BTC kiểm tra tư cách thi đấu thì VĐV đó cũng không được quyền tham gia thi đấu.
-     BTC đề nghị các đơn vị xem kỹ Điều lệ thi đấu của Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015 và các thông báo của BTC Hội thao rồi phổ biến cho VĐV của đơn vị mình.
-     Mọi hành vi vi phạm Điều lệ thi đấu hoặc những quy định của BTC đã được thông báo sẽ căn cứ theo mức độ để xử phạt đúng theo quy định.
III.   KIẾN NGHỊ
BTC kiến nghị các đơn vị và các VĐV xem và thực hiện đúng quy định của BTC để Hội thao diễn ra tốt đẹp với tinh thần “Hữu nghị, Hòa nhã, Hợp tác, Trung thực và Không gây mâu thuẫn”.
         Trân trọng!
                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
                                                                                  PHÓ BAN

                                                                                       Trần Thị Như Ngọc     
Ban tổ chức hội tho truyền thống lần thứ 19
Được tạo bởi Blogger.