Halloween party ideas 2015


THÔNG BÁO
Danh sách VĐV thi đấu môn Chạy việt dã
Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015
I.       MỤC ĐÍCH
Bộ môn Chạy việt dã nam – nữ trong Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015 đã được tổ chức vào sáng ngày 15/ 03/ 2015, tại KTX C12 – Khu A. Nhằm công nhận sự tham gia thi đấu của các VĐV, nay BTC lập danh sách và ra thông báo số 07 về danh sách VĐV tham gia thi đấu môn Chạy việt dã.
II.   NỘI DUNG
-         BTC công bố danh sách các VĐV tham gia thi đấu môn Chạy việt dã (nam – nữ) được tổ chức trong Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015. (danh sách đính kèm trên mail của các đơn vị và đăng trên trang web của LC An Giang).


-         BTC đề nghị các đơn vị và VĐV xem kỹ danh sách và phản hồi thông tin cho BTC nếu có sai sót. Hạn cuối để phản hồi thông tin cho đến hết ngày 20/ 03/ 2015.
III.   KIẾN NGHỊ
BTC rất mong nhận được sự phản hồi nhanh chóng của các bạn.
         Trân trọng!
                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
                                                                                  PHÓ BAN


                                                                                       Trần Thị Như Ngọc     

Ban tổ chức hội thao truyền thống lần thứ 19.
Được tạo bởi Blogger.