Halloween party ideas 2015


THÔNG BÁO
Danh sách VĐV đăng ký tham gia thi đấu
Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015
I.       MỤC ĐÍCH
Căn cứ vào danh sách VĐV của các đơn vị tham gia thi đấu đăng ký với BTC, nhằm chuẩn bị cho việc thi đấu diễn ra thuận lợi và quản lý VĐV theo đúng quy định của Điều lệ thi đấu, nay BTC ra thông báo số 05 về danh sách VĐV đăng ký tham gia thi đấu của các đơn vị tham gia Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015.
II.   NỘI DUNG
-         Công bố danh sách VĐV đăng ký tham gia thi đấu của các đơn vị tham gia Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015.
-         Đây là danh sách mà các đơn vị tham gia thi đấu đã đăng ký với BTC. Kể từ danh sách chính thức được công bố này, các trường hợp bổ sung thêm thành viên thi đấu của mỗi đội thi phải thực hiện theo đúng quy định về số lượng và thời gian của Điều lệ thi đấu.
-         Căn cứ vào danh sách này, BTC sẽ kiểm tra tư cách thi đấu của các VĐV. Lưu ý, VĐV tham gia thi đấu phải có tên trong danh sách VĐV đăng ký tham gia thi đấu cập nhật mới nhất mà BTC nhận được từ các đơn vị.
-         Yêu cầu người quản lý đơn vị tham gia thi đấu và đội trưởng của các đội thi nắm rõ danh sách và phản hồi cho BTC khi phát hiện có sai sót về thông tin của các VĐV. BTC không chịu trách nhiệm về các trường hợp sai sót thông tin của VĐV khi công nhận danh VĐV trong Hội thao nếu các đơn vị không có phản hồi cho BTC. Thời hạn nhận phản hồi từ các đơn vị là trước ngày 15/ 03/ 2015.
III.   KIẾN NGHỊ
BTC kiến nghị các đơn vị nắm rõ danh sách VĐV đăng ký tham gia thi đấu của đơn vị mình và sắp xếp nhân sự sẵn sàng cho các trận đấu diễn ra.
         Trân trọng!
                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
                                                                                  PHÓ BAN 


                                                                                       Trần Thị Như Ngọc     
Ban tổ chức hội thao truyền thống lần thứ 19
Được tạo bởi Blogger.