Halloween party ideas 2015


THÔNG BÁO
Danh sách thành viên các đơn vị hỗ trợ Ban tổ chức
Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015
I.       MỤC ĐÍCH
Nhằm chuẩn bị nhân sự cho việc tổ chức Hội thao, tập hợp lực lượng và phân công nhiệm vụ cho thành viên của các đơn vị hỗ trợ; nay BTC ra thông báo số 03 về việc lập danh sách thành viên các đơn vị hỗ trợ Ban tổ chức trong Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19.
II.   NỘI DUNG
-         Công bố danh sách thành viên các đơn vị hỗ trợ Ban tổ chức trong Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 cùng với quyền hạn và trách nhiệm của từng đơn vị.
-         Các tổ trưởng của các đơn vị tiến hành tập huấn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của đơn vị mình.
-         Thành viên của các đơn vị hỗ trợ tổ chức liên hệ với tổ trưởng của đơn vị mình để sắp xếp lịch phân công và nhiệm vụ.
III.   KIẾN NGHỊ
BTC rất mong nhận được sự hỗ trợ tích cực của tất cả các bạn trong suốt quá trình diễn ra Hội thao.
         Trân trọng!
                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
                                                                                  PHÓ BAN


                                                                                       Trần Thị Như Ngọc     
Ban tổ chức hội thao truyền thống lần thứ 19.


Được tạo bởi Blogger.