Halloween party ideas 2015THÔNG BÁO SỐ 2
Điều lệ thi đấu
Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 - năm 2015
I.       MỤC ĐÍCH
Trên tinh thần cuộc họp ngày 04/ 03/ 2015 về việc trao đổi và đóng góp Dự thảo Điều lệ thi đấu Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015 để đi đến thống nhất của các đơn vị, lập ra Điều lệ thi đấu chính thức; nay BTC ra thông báo số 02 về Điều lệ thi đấu chính thức của Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19.
II.   NỘI DUNG
-         Điều lệ thi đấu Hội thao truyền thống LCHSV An Giang lần thứ 19 – năm 2015 đã được lập ra và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 04/ 03/ 2015.
-         Các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ vào Điều lệ để thực hiện đúng các quy định trong điều khoản của Điều lệ thi đấu.
-         BTC đề nghị người quản lý của các đơn vị tham gia thi đấu và tổ trưởng của các đơn vị tham gia tổ chức Hội thao phổ biến Điều lệ thi đấu cho các thành viên và đối tượng có liên quan của đơn vị mình.
III.   KIẾN NGHỊ
BTC rất mong các đơn vị và cá nhân tham gia Hội thao thực hiện đúng tinh thần và quy định của Điều lệ thi đấu để Hội thao truyền thống lần thứ 19 diễn ra tốt đẹp nhất.
         Trân trọng!
                                                                              TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THAO
                                                                                  PHÓ BAN 


                                                                                       Trần Thị Như Ngọc     
Ban tổ chức Hội thao truyền thống lần thứ 19.
Được tạo bởi Blogger.