Halloween party ideas 2015

Thời gian này, các bạn sinh viên khóa mới (khóa 40) bắt đầu vào tuần lễ Đăng ký học phần, do mới làm quen với cách học theo hệ tín chỉ, cũng như sắp xếp Kế hoạch học tập và Đăng ký học phần, rất nhiều bạn hội viên còn bỡ ngỡ, chưa làm quen kịp, nhận thấy được tình hình đó, Ban chấp hành các chi hội sinh viên đã tích cực thực hiện nhiều công việc nhằm hỗ trợ hội viên mới là khóa 40 nhanh chóng làm quen với cách thức Đăng ký học phần tại trường Đại học Cần Thơ.

Với nhiều cách thức và phương pháp giúp đỡ, BCH các chi hội đã linh hoạt tổ chức, tại chi hội sinh viên Châu Phú-Tân Châu các bạn đăng tải các hình ảnh hướng dẫn cụ thể các bước, cũng như tại đơn vị An Phú-Phú Tân cũng áp dụng cách thức này. Còn tại đơn vị Thoại Sơn và Long Xuyên-Tri Tôn thì tổ chức hướng dẫn các bạn trực tiếp, hoặc lồng ghép vào các buổi họp lệ chi hội, các đơn vị chi hội khác cũng thực hiện hỗ trợ hội viên với nhiều cách thức.

Đăng tải hình ảnh hỗ trợ các bước. Ảnh: Châu Phú-Tân Châu

Tuy chỉ là một công tác hỗ trợ nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn, giúp đỡ các bạn sinh viên khóa mới trong học tập. Nếu các bạn hội viên cần giúp đỡ có thể liên hệ BCH các chi hội sinh viên để được hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời. Chúc các bạn có một học kì mới nhiều thành công.

Văn phòng LCHSV An Giang.
Được tạo bởi Blogger.