Halloween party ideas 2015

Hôm nay lúc 11h50 ngày 19/11/2014, LCHSV An Giang đã có buổi họp với đại diện các CHSV ở phòng thảo luận A, Trung tâm học liệu. Buổi họp nhằm phổ biến, đi đến thống nhất các nội dung, phong trào trong thời gian tới như:
  • Tập huấn cho các thành viên trong BCH các CHSV trực thuộc,
  • Dự kiến từ ngày 27/1, các đơn vị báo cáo hoạt động hàng tháng lên BCH LCHSV,
  • Kế hoạch tổ chức Tình An Giang lần III và Hội thao LCHSV An Giang,
  • Nhắc nhở các đơn vị thu hội phí và hoàn thành danh sách kết nạp hội viên mới.
Hình ảnh của buổi họp

Ban Thông tin & Truyền thông
H. Nguyên

Được tạo bởi Blogger.