Halloween party ideas 2015

Căn cứ Hướng dẫn số 126 HD/TWHSV ngày 04/8/2009 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn số 36HD/HSV-TP ngày 19/8/2009 của Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ về việc triển khai cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2015 và năm học 2013-2014, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ hướng dẫn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2012 - 2013, cụ thể như sau: 

I. TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN DANH HIỆU“SINH VIÊN 5 TỐT”
1. Đạo đức tốt
1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.
- Có lối sống văn hóa, văn minh.
- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên.
1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:
- Tham gia và đạt giải từ giải Ba cấp tỉnh, thành phố trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên tổ chức, đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi liên quan đến công tác tư tưởng văn hóa có chứng nhận của tổ chức, cơ quan tổ chức hoạt động.
- Tham gia hiến máu tình nguyện trong năm hoặc tham gia tích cực vào Câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia).
- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương.
- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương.
2. Học tập tốt
2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.
- Chuyên cần trong học tập.
- Điểm trung bình chung học tập năm học 2012-2013 đạt từ 2,5 trở lên.
2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt 1 trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
- Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật.
- Tham gia kỳ thi Olympic các môn học từ cấp khoa trở lên.
- Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học đạt giải khuyến khích cấp Bộ trở lên hoặc đạt giải của các cơ quan Trung ương các tổ chức khoa học, xã hội.
- Có bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với ngành mà sinh viên theo học.
- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.
- Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.
- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.
3. Thể lực tốt
3.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: Đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:
- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe”, “Sinh viên khỏe” trong các kỳ kiểm tra thanh niên khỏe do cấp Liên chi hội sinh viên trở lên tổ chức.
- Có đủ sức khỏe để học tập, rèn luyện (Có điểm đạt đối với các môn thể dục), tập thể dục thường xuyên. Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong 01 học kỳ do cấp Khoa, Liên chi hội hoặc Đoàn, Hội Sinh viên trường tổ chức.
- Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao.
3.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu
- Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
- Là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.
* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.
4. Kỹ năng tốt
4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
-Đạt 1 trong 4 tiêu chuẩn sau:
+ Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng trong năm học.
+ Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.
+ Là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Ủy viên BCH Chi Đoàn, Chi Hội trở lên.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên và nhà trường.
- Tham gia tốt các hoạt động tình nguyện trong năm học.
4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu.
- Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp trường trở lên.
- Là giảng viên, báo cáo viên các lớp huấn luyện kỹ năng từ cấp trường trở lên.
5. Hội nhập tốt
5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Đạt một trong 2 điều kiện sau:
+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B hoặc tương đương bằng B (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5) và có chứng chỉ tin học Văn phòng đạt từ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên. Đối với những sinh viên chưa có bằng hoặc chứng chỉ và thì Điểm tổng kết môn ngoại ngữ, tin học phải đạt từ B trở lên.
+ Tham gia các cuộc thi Olympic ngoại ngữ, tin học từ cấp trường trở lên.
5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu
- Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước.
- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.
II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN:
1. Đối tượng xét chọn
Là sinh viên đang học các ngành Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, liên thông tại trường Đại học Cần Thơ. Sinh viên chưa là Hội viên Hội sinh viên ViệtNamcó thể nộp hồ sơ xét chọn đến Ban chấp hành Chi hội sinh viên của huyện nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú.
Không thực hiện xét lại đối với các sinh viên đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” từ cấp trường trở lên. Các sinh viên đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường có thể nộp hồ sơ để xét chọn danh hiệu cấp Thành phố.
2. Hội đồng xét chọn:
Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:
+ Hội đồng xét chọn cấp Chi hội là Ban chấp hành Chi hội và có thể mời một số Hội viên tiêu biểu là Ủy viên Ban chấp hành các nhiệm kỳ trước. Hội đồng xét chọn cấp Chi hội không quá 07 người.
+ Hội đồng xét chọn cấp Liên chi hội (bao gồm các Liên chi hội sinh viên, Câu lạc bộ, Đội nhóm trực thuộc Hội sinh viên trường) là các Ủy viên Ban chấp hành Liên chi hội và có thể mời một số Hội viên tiêu biểu là Liên chi hội trưởng, phó các nhiệm kỳ trước.
+ Hội đồng xét chọn cấp trường gồm Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, mời đại diện Đảng ủy - Ban giám hiệu, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, một số phòng, ban chức năng của nhà trường.
3. Các bước xét chọn:
Bước 1: Ban chấp hành Chi hội hướng dẫn Hội viên, sinh viên đối chiếu các tiêu chuẩn của sinh viên 5 tốt, hoàn thành hồ sơ nộp cho Ban chấp hành Chi hội.
Bước 2: Hội đồng xét chọn cấp chi hội tổ chức bình chọn “Sinh viên 5 tốt” trên cơ sở các hồ sơ nộp, lập danh sách gửi về Ban chấp hành Liên chi để xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”cấp Liên chi.
Bước 3: Hội đồng xét chọn cấp Liên chi tổ chức bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi, lập danh sách các hồ sơ tiêu biểu gửi về Ban chấp hành Hội sinh viên trường để xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”cấp trường.
Bước 4: Hội đồng xét chọn cấp trường tiến hành họp xét công nhận và tổ chức tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Tặng giấy chứng nhận, giấy khen cho các sinh viên đạt danh hiệu vào dịp 9/1/2013.
4. Hồ sơ nộp về Hội sinh viên trường
- Danh sách kèm công văn đề nghị xét Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường của Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, Đội nhóm.
- Biên bản họp xét của Hội đồng xét chọn cấp Liên chi.
- Báo cáo thành tích thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” của mỗi cá nhân (theo mẫu) kèm theo bản sao các Bảng điểm, Giấy khen, Chứng nhận, Chứng chỉ để minh chứng (không cần công chứng). Hồ sơ của mỗi cá nhân để trong túi hồ sơ để tránh thất lạc.
5. Tiến độ thời gian:
- Trước ngày 15/11/2013: Các chi hội hoàn thành việc triển khai, hướng dẫn, bình xét, nộp danh sách kèm hồ sơ các cá nhân đề nghị công nhận về Ban chấp hành Liên chi hội.
- Trước ngày 25/11/2013: Các Liên chi hội, Câu lạc bộ, Đội nhóm hoàn thành việc bình xét danh hiệu cấp Liên chi và chọn những hồ sơ đủ điều kiện gửi về Ban chấp hành Hội sinh viên trường.
- Trước ngày 10/12/2012: Hội sinh viên trường tổ chức xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường và ra quyết định công nhận.
- Trước 9/1/2013: Trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. 
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường là cơ sở để Hội sinh viên trường chọn cá nhân tiêu biểu đề nghị xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố và Trung ương, đồng thời là cơ sở xét chọn giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2012-2013, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đến Hội viên, sinh viên để đảm bảo việc bình xét đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả. Hội sinh viên trường thông báo và mời các bạn sinh viên đăng ký xét danh hiệu theo các tiêu chuẩn đã quy định.
BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
Tải Mẫu khai thành tích xét danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". 
Được tạo bởi Blogger.