Halloween party ideas 2015

LỊCH LAO ĐỘNG HỌC KỲ II
LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN AN GIANG

Tuần 9 (từ 30/9 đến 4/10)
- Thứ 2: An Phú - Phú Tân
- Thứ 3: Chợ Mới
- Thứ 4: Châu Đốc - Tịnh Biên
- Thứ 5: Châu Phú - Tân Châu
- Thứ 6: Long Xuyên - Trí Tôn

Tuần 10 (từ 1/10 đến 11/10)
- Thứ 2: Thoại Sơn - Châu Thành
- Thứ 3: An Phú - Phú Tân
- Thứ 4: Chợ Mới
- Thứ 5: Châu Đốc - Tịnh Biên
- Thứ 6: Châu Phú - Tân Châu

Tuần 11 (từ 14/10 đến 18/10)
- Thứ 2: Long Xuyên - Tri Tôn
- Thứ 3: Thoại Sơn - Châu Thành

Về thời gian chi tiết hội viên vui lòng liên hệ BCH chi hội.

Văn phòng điện tử
Được tạo bởi Blogger.