Halloween party ideas 2015

Phòng Công tác sinh viên có thông báo học bổng, Văn phòng điện tử xin thông báo lại
Tải đơn xin học bổng tại đâyTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


Số:  327  /TB-CTSV                                                 Cần Thơ, ngày  11 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO KHẨN
Về việc xét chọn học bổng cho sinh viên
 


Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Trường

            Hội Văn hóa Thụy sĩ - Việt Nam tiếp tục hỗ trợ cho sinh viên của Trường trong học kỳ 1, năm học 2013 – 2014 là 32 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng), Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị trong Trường về chương trình học bổng như sau:
            1. Đối tượng xét cấp học bổng:
            - Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh (ưu tiên cho huyện Trà Cú);
            - Có hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn (ưu tiên cho sinh viên thuộc diện Hộ nghèo);
- Chưa bất kỳ học bổng tài trợ nào trong năm học 2013 – 2014;
            2. Điều kiện xét chọn:
            - Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Điểm trung bình học kỳ và điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2012 – 2013 xếp loại Khá trở lên;
- Đối với sinh viên thuộc diện Hộ nghèo (có Sổ hộ nghèo): Điểm trung bình học kỳ học kỳ 2, năm học 2012 – 2013 có thể từ Trung bình trở lên, điểm rèn luyện xếp loại khá trở lên;
            3. Hồ sơ xin cấp học bổng:
             - Bảng điểm học kỳ 2, năm học 2012 – 2013;
            - Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn (dán ảnh 3x4), có xác nhận của Cố vấn học tập và Thủ trưởng đơn vị;
            - Sổ Hộ nghèo (nếu có);
Lưu ý: tất cả các loại giấy tờ trên, sinh viên tập hợp và để vào túi đựng hồ sơ, ngoài bìa túi hồ sơ cần ghi rõ “HỌC BỔNG THỤY SĨ – VIỆT NAM, HỌC KỲ 1, 2013-2014”
            4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
            Sinh viên có nhu cầu xin xét cấp học bổng nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/9/2013 là hạn cuối.
            Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Cố vấn học tập quan tâm triển khai cho sinh viên được biết và thực hiện đúng tinh thần thông báo này.
            Trân trọng kính chào./.
                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: CTSV.                                                                                      (Đã ký)


                                                                                                Nguyễn Thanh Tường
Được tạo bởi Blogger.