Halloween party ideas 2015


Phòng Công tác sinh viên thông báo, Văn phòng điện tử xin thông báo lại

Tải đơn xin hỗ trợ kinh phí tại đây

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 


Số:  329  /TB-CTSV                                                 Cần Thơ, ngày  12  tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO KHẨN
Về việc hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên
dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ
 


Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Trường

            Theo tinh thần Công văn số 208/BDT-CS, ngày 10/9/2013 của Ban Dân tộc Thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ; Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị trong Trường như sau:
            1. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí học tập:
            - Có cha, mẹ là người dân tộc thiểu số; có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
            - Sinh viên hiện còn đang học tại Trường (kể cả sinh viên mới trúng tuyển vào Trường năm 2013 – Khóa 39);
            - Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ;
            - Gia đình thuộc một trong các diện sau: Hộ nghèo, Hộ cận nghèo; Hộ chính sách (con liệt sĩ; con thương binh; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động).
            2. Hồ sơ xin được hỗ trợ kinh phí học tập:
            - Tờ đề nghị Hỗ trợ kinh phí học tập (theo mẫu);
            - Kèm theo một trong các giấy tờ có liên quan sau đây:
            + Đối với hộ nghèo: photo sổ hộ nghèo (không cần chứng thực), khi đến nộp Tờ đề nghị mang theo bản chính để đối chiếu;
            + Đối với hộ cận nghèo: có xác nhận là hộ cận nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã (phường, thị trấn) vào Tờ đề nghị;
            + Đối với hộ chính sách (con liệt sĩ; con thương binh; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động): photo giấy tờ có liên quan (không cần công chứng), khi đến nộp Tờ đề nghị mang theo bản chính để đối chiếu.
            3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
            Tất cả các sinh viên theo đúng các đối tượng nêu trên có nhu cầu được hỗ trợ, hoàn thành đầy đủ hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/9/2013.
Lưu ý: sinh viên chỉ cần bổ sung đầy đủ các thông tin trong Tờ đề nghị, phòng Công tác Sinh viên sẽ trình Ban Giám hiệu ký xác nhận.
            Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong Trường quan tâm triển khai cho sinh viên được biết và thực hiện theo tinh thần Thông báo này.
            Trân trọng kính chào./.
                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTT&QTM (để hỗ trợ);                                                                  (Đã ký)
- VP.Đoàn Trường (để thông tin);

- Lưu: CTSV.                                                                          Nguyễn Thanh Tường
Được tạo bởi Blogger.