Halloween party ideas 2015

Nguồn: Phòng Công tác sinh viên


Nội dung:
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                                    
SỐ:    251/TB-CTSV                             Cần Thơ, ngày 01 tháng 08  năm 2013

THÔNG   BÁO
V/v xét Trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2013 - 2014 cho sinh viên


                        Kính gởi:    -  Thủ trưởng các đơn vị;
                                             -  Cố vấn học tập và sinh viên.       

            Căn cứ Thông tư số 53/1998/TTLT-BGD&ĐT-TC-LĐTB&XH, ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2009 của liên Bộ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH, Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn thực hiện trợ cấp xã hội học kỳ 2, năm học 2012-2013 cho sinh viên các khóa 36, 37, 38 và sinh viên ngành thú y khóa 35 như sau:
1. Diện được trợ cấp xã hội:
            (1)  Sinh viên thuộc diện hộ nghèo có Sổ /Giấy chứng nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp (đang trong thời hạn sử dụng). Hồ sơ cần nộp: đơn xin hưởng trợ cấp xã hội có xác nhận của địa phương, bản sao (có công chứng) và bản chính Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo (Bản chính để đối chiếu)
            (2) Sinh viên bị khuyết tật từ 41% trở lên có quyết định của Hội đồng giám định y khoa cấp Tỉnh/Thành phố cấp. Hồ sơ cần nộp: đơn xin hưởng trợ cấp xã hội có xác nhận hoàn cảnh khó khăn về kinh tế được chính quyền địa phương xác nhận, bản chính, bản sao giấy chứng nhận khuyết tật(Bản chính để đối chiếu).
            (3) Sinh viên thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hồ sơ cần nộp: đơn xin hưởng trợ cấp xã hội có xác nhận hoàn cảnh khó khăn về kinh tế không có nguồn cung cấp thường xuyên được chính quyền địa phương xác nhận, bản sao giấy chứng tử của cha mẹ .
Lưu ý: -  Diện (1) chỉ xét theo từng học kỳ năm học.
 - Diện (2), (3) chỉ cần nộp hồ sơ một lần để xét hưởng đến hết khóa học (Theo khung thời gian thiết kế của chương trình đào tạo).
Ghi chú:
- Trường hợp sinh viên hộ nghèo nhưng không có sổ hộ nghèo phải sử dụng mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo theo qui định của Bộ và cần ghi rõ số thứ tự trong sổ theo dõi hộ nghèo của địa phương .
- Mẫu đơn xin trợ cấp xã hội và giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo (Xem trên trang Web P. CTSV Trường Đại học Cần Thơ).
2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 03/09/2013 đến hết ngày 12/09/2013 là hạn cuối.
Đề nghị Thủ trưởng đơn vị quan tâm triển khai đến cố vấn học tập và sinh viên được biết và thực hiện theo tinh thần thông báo này.
Trân trọng kính chào./.                                                                            
                               TRƯỞNG PHÒNG
     Nơi nhận:                                                                                  
    - Như trên;
    - Lưu: VT, P.CTSV.                                                        
       
                 Nguyễn Thanh Tường
Được tạo bởi Blogger.