Halloween party ideas 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
 
  
 
 

Số: 1279/KH-ĐHCT                                     Cần Thơngày  16 tháng 7 năm 2013
 
 
 
KẾ HOẠCH
Sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học
Năm học 2013 - 2014
 
 
1. Mục đích yêu cầu:
            Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2014-2015; căn cứ điều kiện thực tế của Trường, Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học nhằm giúp sinh viên (SV) khóa cũ và khoá mới nắm bắt phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015, những thông tin cần thiết trong quá trình học tập,  rèn luyện và thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” nghiêm túc theo quy định.
 
2. Nội dung và kế hoạch
*Nội dung sinh hoạt:Tình hình phát triển nhà trường và nhiệm vụ năm học mới; Sinh họat chính trị, thời sự; Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Những nội dung liên quan đến việc thực hiện nội quy, quy chế; phương pháp học tập theo học chế tín chỉ, xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng học kỳ và rèn luyện của SV; Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học và ý kiến góp ý của sinh viên.
* Thời gian thực hiện:đối với sinh viên các khóa cũ trong khoảng thời gian từ ngày 29/7 đến ngày 26/8/2013; đối với sinh viên khóa mới K.39 trong khoảng thời gian từ ngày 03 đến ngày 08/9/2013.
 
2.1 Sinh hoạt tại Hội trường        
2.1.1 Chia nhóm sinh viên

            * Đối với sinh viên khóa mới K.39
STT
Nhóm
Đối tượng
Số lượng
Ghi chú
1
N25
- Khoa Kinh tế – QTKD;
- Khoa Khoa học Chính trị
1180
80
 
2
N26
- Khoa Sư phạm;
- Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn;
860
440
 
3
N27
- Khoa Công nghệ;
- BM. Giáo dục Thể chất;
- Khoa Dự bị - Dân tộc
1050
80
200
 
4
N28
- Khoa Nông nghiệp & SHUD;
- Khoa Luật
1090
300
 
5
N29
- Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông;
- Khoa Môi trường & TNTN;
- Viện NCPT Đồng bằng sông Cửu Long;
- Viện NC&PT Công nghệ Sinh học;
- Trung tâm Công nghệ Phần mềm
480
420
80
160
200
 
6
N30
- Khoa Phát triển nông thôn;
- Khoa Khoa học Tự nhiên;
- Khoa Thủy sản;
580
360
380
 
2.1.2 Lịch sinh hoạt tại Hội trường
- Trường tổ chức sinh hoạt: ND1, ND2, ND3, ND4 đối với sinh viên khóa mới K.39
 
NGÀY
SÁNG
ND: 1, 2, 3
CHIỀU
ND: 4
Ghi chú
03/9/2013
N25
N25
 
04/9/2013
N26
N26
 
05/9/2013
N27
N27
 
06/9/2013
N28
N28
 
07/9/2013
N29
N29
 
08/9/2013
N30
N30
 
                 - Buổi sáng : 07g30;             - Buổi chiều: 13g30;      
 
 
 
2.1.3 Chương trình làm việc tại Hội trường
* Đối với sinh viên khóa mới K.39
Chiếu phim giới thiệu Trường (P.CTCT – 20 phút)
* Nội dung 1 (ND1):Phát biểu của Ban Giám hiệu về tình hình phát triển nhà trường và nhiệm vụ năm học mới(30 phút)
* Nội dung 2 (ND2): Xây dựng cơ quan an toàn. Thực trạng, giải pháp thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TPCT (mời Báo cáo viên CA.TPCT -50 phút);
* Nội dung 3 (ND3):Sinh họat chính trị, thời sự. Nội dung này do Khoa Khoa học Chính trị trình bày (50 phút).
* Nội dung 4 (ND4):
- Phổ biến Quy chế quản lý SV nội trú, ngoại trú; chế độ chính sách và chăm sóc sức khỏe đối với SV; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định đối với SV (P. CTSV trình bày  - 60 phút);
- Giới thiệu về học chế tín chỉ, Quy chế số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định Học vụ của Trường, sự khác biệt giữa học chế tín chỉ và học ở bậc phổ thông (P.Đào tạo trình bày – 60 phút).
- Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học trong năm học 2014-2015;(Đoàn Thanh niên Trường trình bày- 60 phút).
2.2 Sinh hoạt tại khoa đối với sinh viên khóa mới K.39: Khoa và đơn vị có quản lý ngành tổ chức sinh họat phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, trong thời gian 1 buổi, với nội dụng như sau:
- Giới thiệu cơ cấu tổ chức khoa, nội dung chương trình đào tạo của ngành;
- Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ, xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng kỳ và rèn luyện của SV;
            - Những nội dung liên quan đến việc thực hiện nội quy, quy chế;
- Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định đối với SV;
- Tập hợp ý kiến đóng góp của SV, giải đáp những vấn đề thuộc trách nhiệm của khoa và báo cáo phản ánh về Trường những vấn đề thuộc trách nhiệm của Trường (qua P.CTSV) (nếu có);
- Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học trong năm học 2013-2014 ở khoa; (do Đoàn Khoa trình bày).
2.3 Sinh hoạt tại Trung tâm Học liệu:Nội dung này do Trung tâm Học liệu và Trung tâm thông tin & Quản trị mạng thực hiện với thời gian 01 buổi, tại Trung tâm học liệu, với nội dung như sau:
            - Hướng dẫn thủ tục và nghiệp vụ thư viện.
- Báo cáo về hệ thống thông tin của Trường, việc cấp phát địa chỉ email cho SV, đăng ký môn học trực tuyến và những điểm cần lưu ý.
       (Kế hoạch hướng dẫn sẽ do Trung tâm Học liệu thông báo về các đơn vị)
2.4 Lao động xây dựng Trường, Khoa, Ký túc xá
            - Khoa, Viện, Bộ môn có quản lý sinh viên lập kế hoạch tổ chức lao động theo diện tích đã được Trường phân công,  thông báo cho SV biết thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29/7 đến ngày 25/8/2013, đối với các khóa cũ; từ ngày 03/9 đến ngày 08/9/2013 đối với khóa mới (K.39) và tổ chức duy trì công tác lao động theo thời gian thích hợp của đơn vị mình trong cả năm học.
            - SV ở KTX ngoài tham gia lao động xây dựng Trường, khoa còn phải tham gia lao động Ký túc xá do Phòng Công tác Sinh viên tổ chức.
            - Phòng Quản trị - Thiết bị phối hợp Đoàn Thanh niên Trường lập kế hoạch nhổ cỏ dại trong các khu vực chung của Trường triển khai cho các Đoàn đơn vị thực hiện trong năm học.
3. Tổ chức thức hiện
3.1 Phân công các đơn vị
 
3.1.1Khoa Khoa học Chính trị: Chuẩn bị các nội dung và trình bày báo cáo như đã phân công ở trên.
 
3.1.2 Các Khoa chịu trách nhiệm:
- Cử Cán bộ, Cố vấn học tập theo dõi và tổ chức điểm danh bằng phiếu theo từng buổi sinh hoạt tại hội trường lớn. Những SV vi phạm hoặc vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ trừ điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2013 – 2014.
- Khoa chịu trách nhiệm tổ chức sinh hoạt:
            + Đối với SV các khóa cũ tại Hội trường lớn Khu II hoặc Hội trường Khoa Sư phạm theo lịch thời gian đã bố trí.
+ Đối với sinh viên khóa mới (K.39), địa điểm sinh họat tại khoa do khoa bố trí, nếu có nhu cầu sử dụng Hội trường lớn (1400 chỗ) thì đăng kývới Phòng Công tác chính trị; sử dụng hội trường khoa Sư phạm (300 chỗ) thì đăng ký với Khoa Sư phạm; sử dụng các phòng học lớn của Trường thì đăng ký với Phòng Quản trị - Thiết bị, trong khoảng thời gian từ ngày 03/9/2013 đến trước ngày 01/10/2013.
- Lưu ý nhắc nhở đối với sinh viên chậm tiến độ, sinh viên có điểm trung bình học kỳ <2.0, sinh viên bị cảnh báo học vụ về xây dựng kế hoạch học tập, tiến độ học tập, mối liên hệ thông tin với gia đình sinh viên và các vấn đề cần lưu ý khác.
- Tùy theo số lượng SV, yêu cầu sinh họat của khoa và khả năng đáp ứng hội trường, phòng học khoa có thể chia SV theo khóa, nhóm lớp với quy mô thích hợp để đảm bảo công tác sinh họat đạt kết quả tốt.
3.1.3Đoàn TNCS HCM Trường, Phòng Đào tạo: Chuẩn bị báo cáo theo các nội dung đã phân công.
3.1.4Phòng Quản trị - Thiết bị: phân bổ khu vực lao động xây dựng cho khoa;bố trí người trực tại các phòng học được sử dụng để sinh hoạt.
3.1.5Trung tâm Học liệu và Trung tâm Thông tin-QTM: xây dựng kế hoạch hướng dẫn theo nội dung đã phân công thông báo về các đơn vị để SV biết tham dự.
 
3.1.6Phòng Công tác Chính trị:
- Mời Báo cáo viên trình bày Nội dung 2;
- Chịu trách nhiệm chuẩn bị phim, tài liệu;
- Phân công người trực ghi nhận việc tổ chức thực hiện của các khoa, trực kỹ thuật Hội trường lớn theo lịch;
- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị, gởi cho Vụ Công tác Học sinh, Sinh viên theo địa chỉ email: nxha@moet.gov.vnhạn cuối là ngày 15/10/2013.
3.1.7Phòng Công tác Sinh viên:
       - Phối hợp với Phòng Công tác chính trị ghi nhận và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch.
       - Chuẩn bị báo cáo theo các nội dung đã phân công.
       - Tổ chức cho sinh viên nội trú lao động khu vực Ký túc xá.
3.2 Phân công điều hành sinh hoạt tại Hội trường
3.2.1Phân công cán bộ điều khiển chương trình sinh hoạt tại Hội trường hoặc Hội trường Khoa Sư phạm đối với các khóa cũ: Khoa sinh hoạt cho sinh viên có trách nhiệm phân công cán bộ điều khiển chương trình của buổi sinh hoạt.
3.2.2Phân công cán bộ điều khiển chương trình sinh hoạt sinh hoạt tại Hội trường lớn đối với khóa mới (K.39):
+ Nhóm N25: Khoa Kinh tế  và QTKD
+ Nhóm N26: Khoa Sư phạm
+ Nhóm N27: Khoa Công nghệ
+ Nhóm N28: Khoa Nông nghiệp & SHUD
+ Nhóm N29: Khoa Công nghệ thông tin & TT
+ Nhóm N30: Khoa Phát triển nông thôn
 
           
            Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này đến Cố vấn học tập,  SV và phân công thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thự chiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (ĐT: 0710. 3 872.177 hoặc Phòng Công tác Chính trị (ĐT: 0710. 3 830.302) để trao đổi thống nhất./.
 
                                                                                               KT.HIỆU TRƯỞNG   
                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                           
                                                                                                               (đã ký)
 
 
                                                                                              Trần Thị Thanh Hiền   
Nơi nhận:
- Các đơn vị trong Trường;
- Lưu: VT, CTSV.
Được tạo bởi Blogger.